“ปีใหม่ ปฏิรูปสื่อรอบใหม่: สื่อไทยกับการสร้างต้นทุนใหม่ในการก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมือง”

ขอเชิญร่วมงานเสวนาสาธารณะ
เรื่อง “ปีใหม่ ปฏิรูปสื่อรอบใหม่: สื่อไทยกับการสร้างต้นทุนใหม่ในการก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมือง”

จัดโดย ฝ่ายวิจัย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
ศูนย์ประชุมนานาชาติ ชั้น 11 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
******************************

13.00-13.15 น.   ลงทะเบียน

13.15-13.30 น.   กล่าวเปิดงาน โดย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.30-15.30 น.   เปิดการเสวนา  “ปีใหม่ ปฏิรูปสื่อรอบใหม่: สื่อไทยกับการสร้างต้นทุนใหม่ในการก้าวข้าม
ความขัดแย้งทางการเมือง”
ผู้ร่วมการเสวนา:โดย
คุณสุภิญญา กลางณรงค์                                    กรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ *       ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์                                       นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี                                 ที่ปรึกษากองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์
และที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
คุณสมโภชน์ โตรักษา                                       ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
คุณบูรพา เล็กล้วนงาม                                       บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เอเชียอัพเดท(Asia Update TV)
คุณเถกิง สมทรัพย์                                              ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์บลูสกาย (Bluesky Channel)
คุณฐากูร บุนปาน                                               ผู้จัดการทั่วไป / ที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ข่าวสด และ
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
ผู้ดำเนินการเสวนา:โดย อาจารย์ ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ อาจารย์ประจำภาควิชาวารสารสนเทศ
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.30-16.00 น.   เปิดเวที ถาม-ตอบ

* วิทยากรอยู่ระหว่างประสานงาน