พฤ 6 มี.ค. นี้ มธ.จัดเสวนา“ข้อพิจารณาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับกิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสารของปท.ไทย”

ขอเชิญร่วมการเสวนาเฉพาะประเด็น เรื่อง

ข้อพิจารณาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับกิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทยจัดโดย

โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(ส่วนงานเลขานุการ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา)

วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ..2557  เวลา 13.00 – 17.00.

ณ ห้องประชุม 201 (ชั้น 2) คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

————————————————-

 

13.00-13.30 น.                ลงทะเบียนและรับเอกสาร หน้าห้อง 201 (ชั้น 2) คณะนิติศาสตร์          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

13.30-13.45 น.                กล่าวเปิดการเสวนาและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเสวนา

เรื่องข้อพิจารณาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับกิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย” โดย นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา (กรรมการ กสทช.)

 

13.45-15.00 น.                อภิปรายนำประเด็น  โดยวิทยากร

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทจิรา เอี่ยมมยุรา

หัวหน้าโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • รองศาสตราจารย์ ดร. อธิคม ฤกษบุตร
    รองอธิการบดี และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

  • รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม
    คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อดีตกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
  • อาจารย์ ประเสริฐ ป้อมป้องศึก

อาจารย์พิเศษวิชากฎหมายอวกาศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

15.00-16.00                   ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น

 

16.00-17.00 น.                ผู้เข้าร่วมการเสวนาแสดงความคิดเห็น ถามและตอบร่วมกันโดยวิทยากร    ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ และสรุปประเด็น

—————————————-