“ร่วมสร้างมาตรการ หยุด! การประกอบการที่เอาเปรียบและโฆษณาน่ารำคาญ”

ขอเชิญร่วมงาน

NBTC Public Forum ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
“ร่วมสร้างมาตรการ หยุด! การประกอบการที่เอาเปรียบและโฆษณาน่ารำคาญ”
ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้อง Sapphire ๑ – ๒ ชั้น ๒
โรงแรมเซ็นจูรี่ กรุงเทพมหานคร

 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.      ลงทะเบียน

 

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.       กล่าวต้อนรับและเปิดงาน NBTC Public Forum ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
โดย กสทช.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์

 

๐๙.๔๕ – ๑๒.๑๕ น.      การเสวนาสาธารณะ หัวข้อ “ร่วมสร้างมาตรการ หยุด! การประกอบการที่เอาเปรียบและโฆษณาน่ารำคาญ”

วิทยากรประกอบด้วย

ผศ.ดร.ปิยบุตร บุญอร่ามเรือง       รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณเธียรชัย  ณ นคร                 อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คุณจาตุร  เกิดบ้านชัน               กรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ

คุณพิฆเนศ ต๊ะปวง                   ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค**

คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์            ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทสยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต

คุณไกรวัลย์ คทวณิช                 ผู้บริโภค **

ดำเนินรายการ โดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

 

๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น.       สรุปและปิดงาน NBTC Public Forum ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

 

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.      รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

หมายเหตุ   **อยู่ระหว่างติดต่อ

 

 

ดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ที่นี่

Download (-ทั่วไป.doc,DOC, Unknown)

โครงการ