3ช่องเด็กดิจิตอลทีวีสัญญาว่าจะมี Road Map นำเสนอรายการคุณภาพ

สรุปสาระสำคัญจากเวทีระดมความคิดเห็น

เรื่อง “การสร้างสรรค์รายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวในโทรทัศน์ดิจิตอล”

วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องการ์เด้น ๔ ชั้น ๕  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กทม.

———————————–

เปิดการประชุม โดย  กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์

เวทีวันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทั้ง ๓ ช่องเปิดใจกว้างที่จะรับฟัง  ภาคประชาสังคมพร้อมที่จะให้กำลังใจ  รวมกันผลักดัน ๓ ช่องฟรีทีวีดิจิตอล ให้เป็นโมเดลที่ดีสำหรับช่องเด็ก เยาวชนและครอบครัว  ซึ่งในช่วงแรกอาจไม่ดีพร้อมสมบูรณ์  เพราะด้วยข้อจำกัดด้วยเงื่อนเวลาและหลายๆ ประการ  แต่อย่างไรก็ตามทั้ง ๓ ช่องต้องมีคำมั่นสัญญาว่าจะมี Road Map ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ที่จะมีผังรายการ คุณภาพรายการ ที่ดีขึ้น  รวมทั้งการกำกับดูแลช่องเด็ก เยาวชน  ครอบครัว ต้องมีหลายมิติที่ควรคำนึงถึง   ดังนั้นเป็นโอกาสอันดีที่มีวิทยากรหลายภาคส่วนมีความเชี่ยวชาญด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว   โดยมีวัตถุประสงค์

 • เพื่อสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ ผู้ผลิตรายการในช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว  ของโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เพื่อให้โทรทัศน์เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และพัฒนาการเรียนรู้ รวมถึงสร้างสรรค์จินตนาการให้แก่เด็ก เยาวชน  และร่วมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
 • เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัว  รวมทั้งการกำกับให้กับ สำนักงาน กสทช.
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการดำเนินงานของ กสทช.

ทั้งนี้ทุกฝ่ายทั้งผู้ประกอบการ  ผู้ผลิตรายการ ผู้บริโภค  เครือข่ายประชาสังคม  นักวิชาการ  สำนักงาน กสทช.  มีภารกิจในการทำงานร่วมกันอีก ๑๕  ปี  นับจากวันที่ได้ใบอนุญาต เพื่อพัฒนาช่องรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว  ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีช่องรายการลักษณะดังกล่าว

 

การนำเสนอรายการช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว  ๓  ช่อง

ช่อง ๓  family  :   ออกอากาศทางช่อง ๑๓  ในผังรายการของช่องเน้น   family News  โดยวางแนวทางไว้  ๕ ให้  คือ   ให้ความรู้  ให้ชีวิต   ให้กำลังใจ  ให้โอกาส  และให้อภัย  ซึ่งข่าวดังกล่าวจะแทรกอยู่ในผังรายการทั้งวันตั้งแต่เช้า  สาย บ่าย เที่ยง  เย็น และดึก  เป็นรายการสดที่ช่องทำเอง   ส่วนในผังรายการจะมีนิทาน  เรื่องเล่า การ์ตูน สำหรับเด็ก  รายการสุขภาพ  รายการผู้หญิง  ภาพยนตร์สำหรับแม่บ้าน และมีรายการตลก ซึ่งต้องยอมรับว่าช่วงแรกอาจมีการนำรายการเก่าที่เคยออกอากาศไปแล้ว  นำมาออกอากาศอีกครั้ง   รายการส่วนใหญ่มีเจตนาที่ไม่มีเนื้อหาที่รุนแรง    รายการทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อให้สามารถดูได้ทุกเพศทุกวัย

ช่อง ๙ family :  ช่อง ๑๔   มีคอนเซ็ปต์ว่า  “สนุก สร้างสรรค์ สร้างอนาคต”  เนื่องจากเด็กๆ เยาวชนคือ อนาคตของชาติ  ผังรายการช่องนี้จะมีรายการข่าวเฉพาะเป็นข่าวเชิงบวกที่เด็กควรรู้  ไม่มีเนื้อหารุนแรงหรือเครียด  ส่วนข่าวเที่ยงเน้นให้แม่บ้านดูเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่น ส่วนช่วงค่ำเป็นข่าวทั่วไปที่สามารถดูได้ทั้งครอบครัว

ส่วนรายการ  ในช่วงเช้าจะเป็นรายการสำหรับเด็กก่อนจะไปโรงเรียน  ต่อด้วยรายการสำหรับเด็กเล็ก  ช่วงบ่ายจะเป็นรายการสำหรับคุณแม่  ช่วงเย็นจะเป็นรายการสำหรับเด็กหลังจากกลับจากโรงเรียน   อาจเป็นการ์ตูน สารคดี  ส่วนหลังเวลา ๒๐.๐๐ น.  จะเป็นรายการสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งไม่แตกต่างจากช่องทั่วไป  เน้นรายการ talk  หรือ Variety talk  เป็นส่วนใหญ่   ดังนั้นผังรายการช่อง ๙ family จะจัดตาม Life Circle ของชีวิตครอบครัว

ช่อง LOCA  : ช่อง ๑๕  คอนเซปต์ คือ “ช่องสีขาว” มีแนวทางการดำเนินงานโดยยึด  ๔ หัวข้อหลัก  คือ In trend   Information Inspiration  Interactive  สโลแกน คือ Be Your Friends   ช่องเด็กที่เป็นธุรกิจ จึงต้องเน้นให้มีทั้งเอนเตอร์เทนและสาระ

ผังรายการของช่อง LOCA  ไม่ได้ผลิตเองทั้งหมดมีผู้ผลิตรายการจำนวนมากที่เชิญมาร่วมงานด้วย  ในผังรายการจะมีการ์ตูน ข่าว  ละคร  สำหรับครอบครัวจะมีละครซี่รี่ย์  สารคดี   มีความตั้งใจจะทำรายการชี้ช่องทางถูกต้องให้กับเด็ก  เยาวชน

ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วม

๑.       ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการ

 • ผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจทำรายการเด็ก  เยาวชน และครอบครัว  ต้องวางแนวทางผลิตรายการบนพื้นฐานของการสร้างคน สร้างผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อสังคมในอนาคต  และต้องเอาเด็กเป็นศูนย์กลาง  ไม่ควรตั้งต้นจากการคิดกำไรขาดทุน
 • โทรทัศน์ทำหน้าที่เป็นครูของเด็ก   สื่อมวลชนเป็นการศึกษาตามอัธยาศัย  การมีช่องรายการที่ดีๆ  ดีกว่ามีมหาวิทยาลัย  เพราะเด็กดูด้วยความเต็มใจไม่ได้ถูกบังคับเหมือนในห้องเรียน   ดังนั้นเนื้อหาที่นำเสนอในช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว  และผู้ผลิตเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กทั้งประเทศ  เด็กสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง   ชุมชน  และสังคมได้
 • หากผู้ประกอบการไม่สามารถผลิตรายการที่ดีออกมาได้  ไม่ควรออกอากาศ  เพราะจะเป็นขยะทางอากาศ ที่ไม่ต่างจากช่องดาวเทียมทั่วไป
 • ผู้ผลิตรายการเด็ก เยาวชนต้องเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการแต่ละช่วงวัยของเด็ก  ซึ่งมีความแตกต่างกัน   มีข้อควรคำนึง และพึงระวังมากมายที่คนทำรายการเด็ก เยาวชนต้องรู้  ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุด คือ ผู้ประกอบการ  ผู้ผลิตรายการ ต้องมีนักจิตวิทยาเด็ก  ผู้ที่มีความรู้  ให้คำแนะนำ เพื่อให้รายการที่ผลิตออกมาเป็นรายการที่ดีมีประโยชน์  มีคุณภาพสำหรับเด็ก
 • ต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กที่นำมาออกรายการหรือข่าว  ไม่นำเสนอเด็กในลักษณะที่เบี่ยงเบน   ทำให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างรอดปลอดภัย  อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  หรือสิทธิที่เด็กควรได้รับตามวัยของเขา
 • รายการการ์ตูนที่ช่องนำมาออกอากาศ ขอให้คัดสรรการ์ตูนที่ไม่มีความรุนแรง  สร้างสรรค์ ให้แง่คิด  หรือมุมมองที่ดี เช่น  ความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์  สัตว์สิ่งแวดล้อม   ความมีใจอาสา  เป็นต้น   และเป็นการ์ตูนที่เหมาะกับเด็กในแต่ละวัย
 • การผลิตรายการต้องระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดว่ารายการที่ผลิตขึ้นเพื่อเด็กในช่วงวัยใด
 • การผลิตรายการสำหรับเด็กและเยาวชนที่ดีมีค่าใช้จ่ายไม่น้อย  ดังนั้นผู้ผลิตรายการต้องวางเป้าหมายที่จะผลิตรายการ original  สามารถนำไปขายต่างประเทศ
 • ผังรายการต้องจัดตามพฤติกรรม  หรือวิถีชีวิตของเขา  เพราะเด็กแต่ละวัยมีความสนใจที่ไม่เหมือนกัน

๒.     ข้อเสนอแนะต่อผู้บริโภค  พ่อแม่ผู้ปกครอง 

 • ผู้ปกครองต้องไม่ปล่อยให้เด็กดูโทรทัศน์มากเกินไป  โดยเฉพาะเด็กในวัย ๐-๓ ขวบ  ไม่ควรดูโทรทัศน์เลย  เพราะจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในระยะยาว
 • ผู้ปกครองต้องมีเวลาดูโทรทัศน์กับลูกอย่างใกล้ชิด

๓.     ข้อเสนอแนะต่อสำนักงาน  กสทช.

 • สนับสนุนการศึกษาวิจัยรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  เพื่อพัฒนาให้ผู้ผลิตมีองค์ความรู้เรื่องนี้เพิ่มขึ้น ในภาคประชาสังคมได้ผลักดันให้เกิด พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยพัฒนานวตกรรมสื่อเด็ก
 • สนับสนุนกลไกการทำงานเป็นเครือข่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์รายการ  ทั้งภาควิชาการต้องเข้ามาสนับสนุนความรู้  ถอดประสบการณ์การทำรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
 • สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ผลิตรายการ
 • ให้มีการประเมินรายการ  ซึ่งจะใช้  Cost for rating point  อย่างเดียวไม่ได้ เพราะรายการเด็ก เยาวชนไม่ได้มุ่งหวังที่กำไร ต้องประเมินในเชิงคุณภาพ ต้องมีโครงสร้างการประเมินเฉพาะในการวัด  ว่ารายการเหล่านี้ส่งเสริมหรือทำให้เกิดคุณค่าต่อสังคมมากน้อยเพียงใด  และทำให้เอเจนซี่ผลิตโฆษณาเข้าใจหลักการของช่องเด็ก เยาวชนและครอบครัว

 

 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีรายการรู้เท่าทันสื่อในช่องรายการสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภค

ผู้ร่วมเวทีตั้งความหวังกับช่องรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว  และมีความชื่นชมกับ ๓ ช่องรายการที่กำลังทำสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นกับช่องรายการฟรีทีวีในประเทศไทย    นับเป็นโอกาสทองของวงการสื่อเด็กที่เราขาดองค์ความรู้เรื่องนี้มานาน  ดังนั้นการมีช่องรายการสำหรับเด็ก เยาวชน  และครอบครัว ขึ้นมาเฉพาะน่าจะทำให้ความรู้เรื่องรายการเด็ก เยาวชนของบ้านเราดีขึ้น  แม้ว่าในต่างประเทศมีรายการดีๆ สำหรับเด็กมานานแล้ว  แต่หวังว่าเราจะก้าวได้ทันเขา  ดังนั้นหากผู้ผลิตตั้งใจจริงผลิตรายการดีๆ  ออกมา  ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้  สร้างความเข้าใจระหว่างเด็กต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา  ต่างวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของไทย  โทรทัศน์ช่องใหม่ที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ และคุ้มค่ากับทรัพยากรคลื่นที่ได้รับจัดสรรไป