จับตาโครงการแจกคูปองดิจิตอลทีวี : องค์กรผู้บริโภคเสนอมาตรการแจกคูปองและจำหน่ายกล่องรับสัญญาณ

จับตาโครงการแจกคูปองดิจิตอลทีวี : องค์กรผู้บริโภคเสนอมาตรการแจกคูปองและจำหน่ายกล่องรับสัญญาณ

วันนี้(14 ส.ค.57) ณ สำนักงาน กสทช.คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ยื่นข้อเสนอโครงการคูปอง รายละเอียด ดังนี้

ที่ 023/2557

14 สิงหาคม 2557

เรื่อง    ข้อเสนอมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในการแจกคูปองและจำหน่ายกล่องรับสัญญาณ

เรียน    คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย   เอกสารแนะนำคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน

คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน เป็นคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรผู้บริโภค ในการนำร่องให้มีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ทำหน้าที่สำคัญ เช่น การให้ความเห็น เสนอแนะต่อนโยบาย มาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคของหน่วยงาน ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับปี พ.ศ. 2540 และ 2550 ซึ่งได้ติดตามนโยบายการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอล

คณะกรรมการองค์การอิสระ ฯ ขอชื่นชม กสทช. ที่มีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ 10:0 ให้คูปองมีมูลค่า 690 บาทใช้สำหรับแลกซื้อทีวีและกล่องแปลงสัญญาณทีวีดิจิตอล ทำให้สามารถประหยัดงบประมาณได้มากถึง 7,099 ล้านบาท

องค์กรผู้บริโภคใคร่ขอเสนอมาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ในการแจกคูปองและจำหน่ายกล่องรับสัญญาณ ดังนี้

  1. ขอให้กสทช. ประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านมาตรฐานและได้รับอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องรับโทรทัศน์หรือเครื่องรับสัญญาณอย่างเปิดเผยที่ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้
  2. มีระบบติดตามหรือสนับสนุนให้มีการติดตามคุณภาพกล่องในท้องตลาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบคุณภาพกล่องที่มีการจำหน่ายในท้องตลาดว่าเป็นไปตามมาตรฐานของกสทช. หรือไม่อย่างไร
  3. ขอให้มีระบบหักส่วนแบ่งมูลค่าคูปองไว้ร้อยละ 5 เพื่อสนับสนุนระบบรับผิดต่อสินค้ากับผู้บริโภคหากมีชำรุดหรือเสียหาย แทนที่จะต้องวางทุนประกันก่อนการจำหน่ายในมูลค่าสูงถึงร้อยละ 5 ของกล่องที่จำหน่าย ทำให้สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและกลางที่ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 1 ล้านบาทก็สามารถดำเนินการได้
  4. การรับประกันสินค้า ขอให้มีการรับประกัน 3 ปี ตามที่ได้เคยประกาศไว้ และมีบริการโทรศัพท์สอบถามปัญหาการใช้งาน การติดตั้ง ที่สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งขอให้ผู้บริโภคสามารถคืนสินค้าหรือส่งสินค้าเพื่อการซ่อมแซมได้จากร้านค้าที่จัดให้มีการจำหน่าย
  5. ส่วนการขายตรงต่อผู้บริโภค ขอให้ตัวแทนที่ดำเนินการเป็นตัวแทนที่ถูกกฎหมาย ตามพรบ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และมีกลไกรับผิดชอบในการคืนสินค้าและให้บริการหลังการขายเช่นเดียวกับข้อ 4

กสทช.ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบธุรกิจ ที่ยังมีการดำเนินการตลาดล่วงหน้าที่ขัดต่อกฎหมาย

ภายใต้ข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน จึงขอความร่วมมือมายังท่าน และหน่วยงานของท่านในฐานะองค์กรกำกับดูแล โปรดพิจารณามาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หากท่านมีการดำเนินอย่างไร ขอความกรุณาแจ้งให้คณะกรรมการฯ ได้ทราบเพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับทราบต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการคุ้มครองผู้บริโภค ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

( รศ.ดร.จิราพร   ลิ้มปานานนท์ )

ประธานคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน

ดาวน์โหลดข้อเสนอมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องกล่อง คลิ้่ก!ที่นี่