พ.ศ.2557, เปิดเผยมติและความเห็นต่าง

เปิดความเห็น : แนวทางการยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 34/2557 วันที่ 25 ส.ค.  57 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้มีข้อสังเกตและความเห็นเพิ่มเติม ในการพิจารณาวาระ 4.10 เรื่อง แนวทางการยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ดังนี้

[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2017/03/Comment-NBC-34-57.pdf”]

About admin

No information is provided by the author.