คน-ทัน-สื่อ ณ โรงเรียนบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ (คน ทัน สื่อ) 

     เมื่อวันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2558  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. พร้อมด้วย สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ (คน ทัน สื่อ) ณ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ – โทรทัศน์กับสถาบันการศึกษาในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนไทยในฐานะผู้บริโภคสื่อให้มีทักษะและความสามารถในการใช้สื่อวิทยุ  – โทรทัศน์อย่างรู้ตัว ตื่นตัว และรู้เท่าทัน ในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 2 พันคน จาก 10 โรงเรียนในพื้นที่

ช่วงการเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ฯ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการการใช้สื่อ การตีความ วิเคราะห์ แยกแยะเนื้อหาสาระของสื่อ การรับสื่ออย่างมีสติ การแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ ร่วมถึงเยี่ยมชมการแสดงผลงานกิจกรรมส่งเสริมทักษะเยาวชนไทยใส่ใจเท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ของโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” และโรงเรียนสงวนหญิง        การแสดงพื้นบ้าน/อีแซวจากแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-     อีแซว) ปี 2539  นอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ “เยาวชนไทย รู้เท่าทันสื่อ ในยุคดิจิตอล” โดยได้รับเกียรติจากดารานักแสดง คุณเต้ย (จรินทร์พร จุนเกียรติ) เข้าร่วมนำเสนอความเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ อีกทั้งยังมีการแทรกกิจกรรมการร่วมถาม – ตอบเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก