กสทช.จัดประชุมเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์คุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา บริการหรือสินค้าทางโทรทัศน์

กำหนดการ

การประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภค

เกี่ยวกับการโฆษณาในรายการสำหรับเด็กทางโทรทัศน์

และ
การประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภค เกี่ยวกับการโฆษณาบริการหรือสินค้า
ทางโทรทัศน์

ในวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. กรุงเทพมหานคร

—————————————-

๐๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.                  – ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.                – พิธีเปิด โดย กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์

๐๙.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.                – การนำเสนอผลการศึกษา

๑) การโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มในรายการเด็กทางโทรทัศน์

โดย คุณนงนุช  ใจชื่น  ผู้แทนแผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (FHP)

และคุณณัฐพล  ศุภสิทธิ์  มีเดียมอนิเตอร์

๒) แนวคิดการกำหนดแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

โดย นายตรี  บุญเจือ  สำนักงาน กสทช.

ดำเนินการโดย ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์

๑๐.๔๕ – ๑๑.๔๕ น.                การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

กลุ่ม ๑ โดย คุณณัฐพล  ศุภสิทธิ์  มีเดียมอนิเตอร์

กลุ่ม ๒ โดย คุณธำรงค์  จิตประสาท  มีเดียมอนิเตอร์

กลุ่ม โดย คุณนงนุช  ใจชื่น แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ

เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (FHP)

กลุ่ม ๔ โดย คุณพุฒิปัญญา เรืองสม  แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (FHP)

นำกระบวนการโดย  ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์

๑๑.๔๕ – ๑๒.๓๐ น.                – สรุปผลการระดมความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของแต่ละกลุ่ม

โดย ๑) คุณณัฐพล  ศุภสิทธิ์  มีเดียมอนิเตอร์

๒) คุณธำรงค์  จิตประสาท  มีเดียมอนิเตอร์

๓) คุณนงนุช  ใจชื่น แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ

เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (FHP)

๔) คุณพุฒิปัญญา  เรืองสม  แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ    เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (FHP)

นำกระบวนการโดย ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.                – พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

บ่าย
การประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภค เกี่ยวกับการโฆษณาบริการหรือสินค้า
ทางโทรทัศน์

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.                – ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.                – พิธีเปิด โดย กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.                – การนำเสนอแนวคิดการกำหนดแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

โดย นายตรี  บุญเจือ  สำนักงาน กสทช.

ดำเนินการโดย ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์

๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.                – การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Advertisement ,

Sponsorship และ Product Placement + Tie-in

กลุ่ม ๑ โดย อาจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และอาจารย์ ดร.พรรษาสิริ  กุหลาบ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่ม ๒ โดย อาจารย์ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

และอาจารย์นิฤมล  หิรัญวิจิตรภรณ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

กลุ่ม ๓ โดย ผศ.พิมพ์ณัฐชยา  สัจจาศิลป์  มหาวิทยาลัยรังสิต

และอาจารย์ณัฐศรชัย  พรเอี่ยม  มหาวิทยาลัยรังสิต

กลุ่ม ๔ โดย อาจารย์อารดา ครุจิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และอาจารย์กุลนารี  เสือโรจน์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นำกระบวนการโดย ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์

๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.                – สรุปผลการระดมความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม

โดย ๑) อาจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒) อาจารย์ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

๓) ผศ.พิมพ์ณัฐชยา  สัจจาศิลป์  มหาวิทยาลัยรังสิต

๔) อาจารย์ อารดา  ครุจิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นำกระบวนการโดย ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์

๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.                – ปิดการประชุม โดย กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์

————————————–

หมายเหตุ – รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในห้องประชุม