เปิดรายงานศึกษากม.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สปช.สื่อ

สำนักข่าวประชาไท รายงานว่า(คลิ้กที่นี่)

7 เม.ย. 2558 ในการประชุมสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ครั้งที่ 24 เป็นพิเศษ (พุธที่ 8 เมษายน 2558) จะมีการพิจารณารับรองรายงานผลการพิจารณาศึกษากฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สปช. พิจารณาเสร็จแล้ว

ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวมีการศึกษาประเด็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล 10 ฉบับ โดยระบุว่า การมีนโยบายพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเป็นสิ่งที่ดี แต่เมื่อพิจารณาร่างกฎหมายแล้ว เป็นการมุ่งการปกป้องคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยของประเทศมากกว่าความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบไซเบอร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ อันจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าผลดี

นอกจากนี้ ยังเป็นการบัญญัติกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างกว้างขวาง ขณะที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม และอาจถือเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ที่ขัดแย้งต่อหลักการรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศได้ ดังนั้น ร่างทั้งสิบฉบับจึงอาจไม่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมของประเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่มาของการออกกฎหมายได้ตามหลักการที่รัฐบาลวางไว้

ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวยังเสนอแก้ไขร่างกฎหมายทั้งสิบฉบับไว้ด้วย

รายงานดังนี้

Download (.ต่อกม.ชุดดิจิทัล.pdf,PDF, Unknown)

ที่มาhttp://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrc2557/d040858-01.pdf