14 พ.ค.นี้ กสทช.เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศ”แนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …

     ด้วย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …  และอนุมัติให้นำ (ร่าง) ประกาศ ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ประกอบกิจการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. … ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.

โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นพร้อมนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. รายละเอียดดังนี้
1. ช่องทางการนำส่งเอกสาร
1.1 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) broadcasting_tariff@nbtc.go.th
1.2 ทางโทรสาร หมายเลข 0 2278 5492
1.3 นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …) ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักงาน กสทช. (สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์)
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น : ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2558 – วันที่ 8 มิถุนายน 2558

3. หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.) สำนักงาน กสทช.
หมายเลขโทรศัพท์  0 2 271 7600 ต่อ 5656 , 5657

 

ดาวน์โหลดเอกสารดังนี้
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …
กำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
-แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ

 

หมายเหตุ **กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง**

 

กำหนดการ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ. …
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ หอประชุมชั้น ๒ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น. กล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
โดย ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๑๓.๔๕ – ๑๔.๑๕ น. ชี้แจงวัตถุประสงค์และสาระสำคัญของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ. …
โดย นายกีรติ อาภาพันธุ์
ผู้อ านวยการสำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …
๑๖.๐๐ น. ปิดการประชุม
หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม