กสทช. เปิดรับฟังความเห็นสาธารณะร่างประกาศ ว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการฯ

สำนักงาน กสทช. เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์ของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …. ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช.

              สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนร่วมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์ของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …. ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. (http://www.nbtc.go.th) ระหว่างวันที่ 5 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 รวมถึงได้กำหนดจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 12.00 น. ณ อาคารหอประชุทชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

นอกจากนั้น ยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็นพร้อมเหตุผลในแบบแสดงความคิดเห็น มาที่สำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 โดยส่งมายัง E-mail : arm.gc@hotmail.com หรือส่งด้วยตนเองที่ สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) สำนักงาน กสทช. อาคารเอ็กซิม 1193 ชั้น 22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เรียน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ที่อยู่ สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซองว่า แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์ของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …. ทั้งนี้ กรณีส่งไปรษณีย์จะถือวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะฯ ในวันที่ 28 มกราคม 2558 สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ทาง E-mail : arm.gc@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558

Download (.pdf,PDF, Unknown)

ติดตามเพิ่มเติมคลิ้กที่นี่