เปิดความเห็น : แนวทางการสอบทานรายได้เพื่อการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ 42/2559 วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตต่อวาระ 4.28 พิจารณาแนวทางการสอบทานรายได้เพื่อการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด และขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาหลายวาระ ดังนี้

 

วาระ 4.3 พิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  ซึ่งได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 14 สถานี

วาระ 4.8 การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2560 ของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 9 หน่วยงาน

วาระ 4.28 พิจารณาแนวทางการสอบทานรายได้เพื่อการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด

วาระที่  4.40 การดำเนินการตามประกาศ กสทช.  เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิขอคนพิการ   ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล

Download (Comment-NBC-42-59.pdf,PDF, Unknown)