เปิดความเห็น : การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2560 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้เปิดเผยความเห็นในการพิจารณาวาระ 4.1 เรื่อง การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2560 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 สถานี ภายหลังแก้ไขปรับปรุง ดังนี้

Download (Comment-NBC4-60.pdf,PDF, Unknown)