เปิดความเห็น (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การคืนคลื่นความถี่เพื่อนำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/59 วันพุธที่ 14 ก.ย. 59 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ตั้งข้อสังเกตและขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาวาระ 4.4 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การคืนคลื่นความถี่เพื่อนำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ดังนี้

“ดิฉันรับทราบมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 17/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่เห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. ชะลอการจัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การคืนคลื่นความถี่เพื่อนำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ แม้ว่าจะเป็นวาระเพื่อให้ที่ประชุม กสทช. รับทราบมติ กทค. ก็ตาม แต่ดิฉันมีข้อสังเกตบางประการ ดังนี้

  1. กระบวนการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์ฉบับนี้ เป็นกรณีซึ่งที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 5/2558
    (20 พฤษภาคม 2558) มีมติเอกฉันท์เห็นชอบในหลักการ กรอบหลักการประกอบการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์ว่าด้วยการคืนคลื่นความถี่เพื่อนำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ โดยที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการจัดประชุมหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับฟังความคิดเห็นแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 และมีผู้แทนจาก 61 หน่วยงานเข้าร่วมแสดงความเห็น ตลอดจนสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการยกร่างประกาศหลักเกณฑ์ฉบับนี้เสร็จสิ้นแล้ว การดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้มีผลใช้บังคับจึงย่อมสอดคล้องกับกรอบเวลาตามยุทธศาสตร์การคืนคลื่นความถี่เพื่อนำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ของแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ โดยเฉพาะกรณีคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียงที่กำหนดให้มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ใช้บังคับ ซึ่งแผนดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 3 เมษายน 2560
  2. ประกอบกับเหตุผลในการชะลอการจัดทำร่างประกาศหลักเกณฑ์ ซึ่งฟังได้ว่าเพื่อให้สาระของประกาศหลักเกณฑ์มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับใหม่ ดิฉันพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตว่า การปรับปรุงพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับนี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งต้องพิจารณาประกอบกับสาระตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะใช้บังคับ เพื่อให้สาระเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายสูงสุด ดังนั้น กสทช. จึงไม่อาจกำหนดกรอบเวลาดำเนินการที่แน่นอนได้
    ซึ่งเป็นการประวิงการดำเนินการทางนโยบายในการนำคลื่นความถี่ไปจัดสรรใหม่ออกไป โดยกระทบต่อนโยบายการคืนคลื่นความถี่เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ตามที่แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ”

Download (Comment-NBTC-8-59.pdf,PDF, Unknown)