กสทช.เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (ฉ. 3)

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ….

     ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ….  และให้นำร่างประกาศฉบับดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

ทั้งนี้ (ร่าง) ประกาศ กสทช. นี้ มาจากผลการศึกษาวิเคราะห์ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กสทช. โดยสำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) และผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunications Unions, ITU) ในการศึกษาวิเคราะห์ พร้อมทั้งมีการหารือเพื่อขอความเห็นจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่เหมาะสมที่สุด มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ และเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน

โดย สาระสำคัญของการปรับปรุงแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ….  และนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ มีดังนี้
(1) การวิเคราะห์และปรับปรุงแผนความถี่วิทยุฯ นี้ ได้ดำเนินการในส่วนสถานีเสริมเป็นหลัก ซึ่งผลการวิเคราะห์คำนวณจากสถานีรวมทั้งสิ้น 171 สถานี แบ่งเป็นสถานีหลัก จำนวน 39 สถานี สถานีเสริม จำนวน 132 สถานี โดยวิเคราะห์คำนวณจากสถานที่ตั้งซึ่งมาจากความเห็นร่วมกันของผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ทั้ง 4 ราย (Network Provider) ร่วมกับผลการศึกษาวิเคราะห์จากที่ปรึกษาภายใต้ความร่วมมือกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เพื่อให้มีความเหมาะสมและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถรองรับการให้บริการ 6 มัลติเพล็กซ์
(2) การปรับปรุงแผนความถี่วิทยุข้างต้น กำหนดให้มีเขตบริการจำนวน 39 เขตบริการ ซึ่งการแบ่งเขตบริการคำนึงถึงข้อจำกัดทางเทคนิคเป็นหลัก รวมทั้งคำนึงถึงระยะห่างจากสถานีหลักตลอดจนลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมด้วย
(3) รายละเอียดเกี่ยวกับช่องความถี่วิทยุของสถานีหลัก ใน (ร่าง) ประกาศ กสทช. ฉบับนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากประกาศ กสทช. ว่าด้วยแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลฉบับเดิม
ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

1. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น : ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558 – 10 เมษายน 2558
2. กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในภายหลัง
3. ช่องทางการนำส่งเอกสาร จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในภายหลัง
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5303,  5306 และ 5309

หมายเหตุ กรณีที่มีข้อเสนอหรือความเห็นให้มีการเปลี่ยนและปรับปรุง (ร่าง) ประกาศดังกล่าวในรายละเอียดทางเทคนิค โปรดกรุณาแจ้งเหตุผลทางเทคนิค แนวทางการดำเนินการ พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ อาทิ ผลการศึกษาหรือวิจัย รายงานทางวิชาการ หรือเอกสารทางเทคนิคอื่นๆ  เพื่อให้สำนักงาน กสทช. สามารถนำไปวิเคราะห์หรือปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(ร่าง) ประกาศ กสทช. แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ….

ดาวน์โหลดประกาศ คลิ้กที่นี่

Download (-แผนคลื่นความถี่ดิจิตอลทีวีฉ3.pdf,PDF, Unknown)

ขอบคุณที่มา เวบไซต์สำนักงาน กสทช.