กสท. ถกปัญหาวิทยุ 1 ปณ.เสนอเนื้อหาสุ่มเสี่ยงเสียเอง – หารือมาตรการช่วยเหลือดิจิตอลทีวี

จับตาวาระ กสท.
ถกปัญหาวิทยุ
1 ปณ.  เสนอเนื้อหาสุ่มเสี่ยงเสียเอง – หารือมาตรการช่วยเหลือดิจิตอลทีวี – ถกข้อเสนอไทยคมขอเรียงช่อง HD เพิ่ม – สนง.เสนอร่างแผนแม่บทวิทยุทีวีฉบับสอง – ดันร่างประกาศหนุนวิทยุชุมชนหลังรับฟังความเห็นสาธารณะ

 

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 41/2559 วันจันทร์ที่  28พฤศจิกายน นี้ มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ กสท.เตรียมพิจารณาเรื่องร้องเรียน ตามที่สำนักงานได้ตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “คลุกวงใน อินไซด์ข่าว” ที่ได้มีการวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ต่างประเทศ เมื่อวันพุธที่ 2 พ.ย. 59 เวลา 17.10 – 19.30 น. ทางสถานีวิทยุ Spring News คลื่นความถี่ FM 98.5 MHz มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมจะนำเผยแพร่ออกอากาศภายใต้บริบทความโศกเศร้าเสียใจของประชาชนชาวไทย ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้แจ้งเวียนแนวปฏิบัติสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จสวรรคต ในการเผยแพร่รายการที่แสดงถึงความรื่นเริง และความเหมาะสมของการเผยแพร่รายการของผู้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ สถานการณ์ประกอบกิจการของสถานีวิทยุ Spring News  โดยสำนักงาน กสทช.เป็นผู้รับใบอนุญาต ของสถานีวิทยุ 1ปณ. ซอยสายลม ได้มีการแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินการสัดส่วนร้อยละ 40 และทำสัญญาจ้างผลิต ร้อยละ 60

สุภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยุ 1 ปณ. ซึ่งตอนนี้ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงาน กสทช. เอง แต่ได้ให้เอกชนเช่าช่วงร่วมผลิตรายการ ซึ่งเป็นปัญหาคาราคาซังมาเนิ่นนานแล้ว ถึงเวลาต้องแก้เชิงโครงสร้างนั่นคือบอร์ด กสท. ควรต้องให้สำนักงาน กสทช. คืนคลื่นความถี่ 1 ปณ. ทั้งหมดมาจัดสรรใหม่ให้เป็นแบบอย่างกับวิทยุของรัฐอื่นก่อนครบ 5 ปีตามแผนแม่บท เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้คือความขัดแย้งของการทำหน้าที่ในการกำกับดูแลสื่อวิทยุ เพราะคนลงโทษและคนถูกลงโทษกลายเป็นคนเดียวกันอาจทำให้เสียระบบการบริหารได้

กสท. เตรียมพิจารณาวาระข้อเสนอเพิ่มเติมของกลุ่มผู้ประกอบกิจการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล กรณีการแก้ไขปัญหากรเปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล และวาระคำขอของบริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด ขออนุญาต กสท.จัดลำดับช่องรายการมาตรฐานความคมชัดสูง DTT – HD ผ่านดาวเทียมไทยคม 8 สามารถอยู่นอกเหนือจากลำดับช่องรายการหมายเลข 30 – 36

“วันจันทร์นี้ บอร์ดกสท.จะหารือการแก้ปัญหาให้ทีวีดิจิตอลต่อเนื่อง เรื่องข้อเสนอในการสนับสนุนผู้ประกอบการสื่อในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งต้องถกกันถึงข้อเสนอของไทยคมในเรื่องการขอปรับเพิ่มเงื่อนไข การส่งฟรีทีวีผ่านกติกามัสต์แครี่ซึ่งมีรายละเอียดซับซ้อน คงต้องดูทั้งข้อกฎหมายและความเป็นธรรมในการแข่งขัน” สุภิญญา กล่าว

วาระอื่นๆน่าจับตา ได้แก่ วาระ (ร่าง) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 วาระการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. … ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ วาระหลักการพิจารณาการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กรณีสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการมีระยะห่างกับสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของ สำนักงาน กสทช. เขตน้อยกว่า 1 กิโลเมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตลอดจนป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาทโต้แย้งได้ และวาระเรื่องร้องเรียน กรณี ซีทีเอช เคเบิลทีวี ยกเลิกการให้บริการแพ็กเกจ BPL บนกล่องรับสัญญาณ SUN Box จำนวน 21 ราย ซึ่งข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการขณะนี้คือ ไม่สามารถติดต่อบริษัทซีทีเอช เพื่อขอสิทธิชดเชยเยียวยาตามที่บริษัทได้แจ้งกับทางสำนักงาน กสทช.ไว้  วาระอื่นๆ ซึ่งติดตามผลการประชุมทั้งหมดในวันจันทร์นี้…