เปิดแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง #กสทช

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. ระบบ เอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบต่อแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. ระบบ เอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล และให้นำแผนความถี่วิทยุฯ ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนความถี่วิทยุฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

1. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น : ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 – 19 มิถุนายน 2558
2. กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 – 17.00 น.  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
3. ช่องทางการนำส่งเอกสาร สามารถนำส่งได้ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) ดังช่องทางต่อไปนี้
(3.1) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
สำนักงาน กสทช. (สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ : ทส.)
อาคารเอ็กซิม ชั้น 20 เลขที่ 1193
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ทั้งนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า “(แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. ระบบ เอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล)”
(3.2)  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : bc.standard@gmail.com
โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. ระบบ เอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล”
(3.3)  ทางโทรสาร (Fax) : 02-271-7453
โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. ระบบ เอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล”
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5302,  5307 และ 5310

หมายเหตุ     กรณีที่มีข้อเสนอหรือความเห็นให้มีการเปลี่ยนและปรับปรุงแผนความถี่วิทยุฯ ดังกล่าวในรายละเอียดทางเทคนิค โปรดกรุณาแจ้งเหตุผลทางเทคนิค แนวทางการดำเนินการ พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ อาทิ ผลการศึกษาหรือวิจัย รายงานทางวิชาการ หรือเอกสารทางเทคนิคอื่นๆ  เพื่อให้สำนักงาน กสทช. สามารถนำไปวิเคราะห์หรือปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม.
• Practical Principle and Technical Standards for FM Planning
• Appendix C Station Coverage
• เอกสารประกอบการบรรยาย
2. แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอ.เอ็ม.
• Practical Principle and Technical Standards for AM Planning
• Appendix B Station Coverage
• เอกสารประกอบการบรรยาย
3. แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
• เอกสารประกอบการบรรยาย
3.1 แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลอง
• Practical Principle and Technical Standards for DAB+ Trial Planning
3.2 แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลระดับชาติและระดับท้องถิ่น
• Practical Principle and Technical Standards for DAB+ National and Local Planning
• Addendum 1 to DAB+ Plan : DAB+ Receiver Technical Specifications
• Addendum 2 to DAB+ Plan : DAB+ Transmitter Technical Specifications
• Addendum 3 to DAB+ Plan: DAB+ Call Signs and SIds Codes
4. แบบแสดงความคิดเห็น
5. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
6. กำหนดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง

ขอบคุณที่มา เวบไซต์ กสทช