IPM, แผนประชาสัมพันธ์การยุติการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยในพื้นที่ลำดับแรก ได้แก่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่, รายงานผลการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค, ไทยทีวี

การประชุม กสท. ครั้งที่ 25/2558 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 3.7 เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเร่งดำเนินการคืนค่ากล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล รุ่น PHOENIX รุ่น T2- Colorให้สามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ตามปกติ (เลขที่ 40/2558)

วาระที่ 3.16 แผนประชาสัมพันธ์การยุติการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยในพื้นที่ลำดับแรก ได้แก่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

วาระที่ 3.17 รายงานผลการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

วาระที่ 4.8 เรื่อง บริษัท ไทยทีวี จำกัด ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการและตราสัญลักษณ์ของช่องรายการ (Logo)

Download (Comment-NBC-25-58.pdf,PDF, Unknown)