เปิดความเห็น : การพิจารณากำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศนของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5, เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบระยะเวลาการโฆษณาของช่อง MONO 29 โฆษณาเกินระยะเวลาที่กำหนด

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 26/2558 วันที่ 10 ส.ค. 58 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ตั้งข้อสังเกตและขอเปิดเผยความเห็นเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม หลายวาระ ดังนี้

วาระ 4.10 เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบระยะเวลาการโฆษณาของช่อง MONO 29 โฆษณาเกินระยะเวลาที่กำหนด

วาระ 4.14 เรื่องการพิจารณากำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศนของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

“ดิฉันขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ ต่อเนื่องจากที่ได้สงวนความเห็นในการพิจารณาวาระการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง 5 ในการประชุม กสทช.ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากที่ดิฉันได้เคยสงวนความเห็นในการพิจารณาวาระเกี่ยวเนื่องกับวาระนี้ในเรื่องแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ซึ่งได้มีการพิจารณาในที่ประชุม กสท.ครั้งที่ 22/2557 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 โดยดิฉันเห็นว่า สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ควรปรับตัวเข้าสู่รูปแบบและหลักเกณฑ์ของการเป็นโทรทัศน์บริการสาธารณะก่อน มิใช่เป็นการเสนอแผนงานมาว่าจะเป็นการยื่นปรับในอนาคตโดยให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานชุดหนึ่งที่มีองค์ประกอบจากผู้แทน กสท.จำนวน 2 คน ผู้แทนสถานีโทรทัศน์กองทัพบกจำนวน 2 คนและนักวิชาการสื่อสารมวลชน จำนวน 1 คน  ขึ้นมาทำหน้าที่ประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบ”

Download (Comment-NBC-26-58.pdf,PDF, Unknown)