ศุกร์20พย.ชวนร่วมเสวนาเรื่องเขตเสรีภาพสื่อ:Media Freedom and Responsibility:Where is the Boundary?

กำหนดการ
“เสรีภาพสื่อมวลชนบนความรับผิดชอบมีกรอบหรือไม่?”
วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ห้องบอลรูม C ชั้น ๖ โรงแรมแอมารี วอเตอร์เกทเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

**************************************

เวลา

รายละเอียด

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.

ลงทะเบียน

๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.

 

กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม-           โดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

Keynote หัวข้อ “เสรีภาพสื่อมวลชนบนความรับผิดชอบมีกรอบหรือไม่?” โดยคุณอังคณา นีละไพจิตร (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน)

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

บรรยาย หัวข้อ “สิทธิเสรีภาพสื่อ : มุมมองจากต่างประเทศ”  โดย-           Mr.Michael Chia-Chang Yu, Adviser of the Executive Committee, International Federation of Journalists (IFJ), Taiwan.

-           คุณสฤณี อาชวานันทกุล  (Thaipublica and Thai Netizen Network)

-           Mr.Virak OU, A prominent human rights activist in Cambodia.

-           Mr.Aye Chan Naing, Executive Director/Chief Editor, DVB Multimedia Group/DVB Association Chiang Mai, Thailand.

 

๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.

ตอบข้อซักถาม
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “เสรีภาพสื่อมวลชนบนความรับผิดชอบมีกรอบหรือไม่?”-           กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

-           Mr.Michael Chia-Chang Yu, Adviser of the Executive Committee, International Federation of Journalists (IFJ), Taiwan.

-           Mr.Virak OU, A prominent human rights activist in Cambodia.

 

-           Mr.Aye Chan Naing, Executive Director/Chief Editor, DVB Multimedia Group/DVB Association Chiang Mai, Thailand.

-          ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดำเนินรายการโดย ดร.เจษฎา ศาลาทอง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์         มหาวิทยาลัย

๑๖.๓๐ – ๑๖.๔๕ น. ตอบข้อซักถาม
๑๖.๔๕ – ๑๗.๐๐ น. กล่าวปิดการอบรม โดย กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์

 

หมายเหตุ : ๑.รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น.

๒. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๓. วิทยากรอยู่ระหว่างการประสานงาน

๔. มีบริการล่ามแปลภาษาตลอดการอบรม