ข้อสังเกตและเปิดเผยความเห็น : สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสมาคมสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคง, บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการแพ็คเกจ Z PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม GMMZ, ความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ต่อผลสำรวจรายการโทรทัศน์ช่อง เด็ก เยาวชน และครอบครัวหลังออกอากาศ (Post rate), The Daily Dose ทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการ Voice TV, การกำกับดูแลตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ 6/2559 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ตั้งข้อสังเกตและขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาหลายวาระ ดังนี้

วาระ 4.3 พิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสมาคมสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคง จำนวน 26 สถานี

วาระ 4.10 ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในการมีคำสั่งทางปกครองเพิ่มเติมจากมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 กรณีบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการแพ็คเกจ Z PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม GMMZ

วาระ 4.11 ความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ต่อผลสำรวจรายการโทรทัศน์ช่อง เด็ก เยาวชน และครอบครัวหลังออกอากาศ (Post rate)

วาระ 4.15 เรื่องร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ The Daily Dose ทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการ Voice TV มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

วาระ 4.16 การกำกับดูแลตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

Download (6-59.pdf,PDF, Unknown)