ศ11มี.ค. เชิญร่วม NBTC Public Forum”อนาคตการสื่อสารไทย โฉมหน้าใหม่ กสทช. ในร่างรัฐธรรมนูญ”

ขอเชิญร่วมงาน NBTC Public Forum ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

“อนาคตการสื่อสารไทย โฉมหน้าใหม่ กสทช. ในร่างรัฐธรรมนูญ”

วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช. (ซอยสายลม)

——————————-

๐๘.๓๐ – ๐๙.๑๕ น.      ลงทะเบียน

๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น.    กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา
โดย นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ และ นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.       นำเสนอสาระและกระบวนการในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
โดย  ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

๑๐.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.     การเสวนาสาธารณะ หัวข้อ “อนาคตการสื่อสารไทย โฉมหน้าใหม่ กสทช. ในร่างรัฐธรรมนูญ” 4 ประเด็น ดังนี้

 

           - การจัดสรรทรัพยากรเรื่องคลื่นความถี่

          – โฉมหน้าใหม่ กสทช.

          – การปฏิรูปสื่อและสิทธิวงโคจรดาวเทียม

          – การคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ

          วิทยากร

ผศ.ดร. เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์     กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา

นายคำนูณ สิทธิสมาน              สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

นายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง          คณะทำงานติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม

นายบุญเลิศ คชายุทธเดช           ที่ปรึกษากรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข   ประธานศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง            เลขาธิการ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์             คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ *

ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย         คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย *

ดำเนินรายการโดย นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารเที่ยง

**อาหารว่างเสริฟระหว่างประชุม

หากสนใจเข้าร่วม กรุณาตอบรับมายังอีเมล์ yjenjira@gmail.com ก่อนวันพฤหัสบดีที่ 10 มี.ค. 59 เวลา 13.00 น.