เปิดเผยความเห็นวาระกสท. : ขอเปลี่ยนความถี่วิทยุใช้งานสำหรับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 จังหวัดสตูลในระบบแอนะล็อก จากช่องความถี่วิทยุ 51 เป็นช่องความถี่วิทยุ 58 เพื่อทดแทนความถี่เดิม ตามมติที่ประชุม JTC ไทย-มาเลเซีย, รายงานผลการสอบทานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี, Voice News และรายการ Voice Insight , ความเห็นด้านแข่งขันในกิจการโทรทัศน์ ต่อกรณีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ Z Pay TV ทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ, ร่างประกาศ กสทช.และแนวทางการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ 9/2559 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ตั้งข้อสังเกตและขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาหลายวาระ ดังต่อไปนี้

วาระ 4.9 ขอเปลี่ยนความถี่วิทยุใช้งานสำหรับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 จังหวัดสตูลในระบบแอนะล็อก จากช่องความถี่วิทยุ 51 เป็นช่องความถี่วิทยุ 58 เพื่อทดแทนความถี่เดิม ตามมติที่ประชุม JTC ไทย-มาเลเซีย

วาระ 4.10 รายงานผลการสอบทานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเดือนธันวาคม พ.ศ.2557- เดือนเมษายน 2558 (ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559)

วาระ 4.14 เรื่องร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ Voice News และรายการ Voice Insight ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง Voice TV มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

วาระ 4.15 ความเห็นด้านแข่งขันในกิจการโทรทัศน์ ต่อกรณีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ Z Pay TV ทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ

วาระ 4.17 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่และกำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จัดทำร่างประกาศ กสทช.และแนวทางการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

Download (9-59.pdf,PDF, Unknown)