วันนี้ กสท.กลับไม่ได้ปรับหรือพักช่อง แต่เห็นชอบให้พักคนแทน (ปรกติคือช่องจะพักคนทำงานเพราะผิดจรรยาบรรณ)

15 สค. 59

A summary from Broadcast Panel’s meeting today on a controversial cases against Voice TV and CTH which I was in a minority vote for the first case (press freedom) and in a majority vote for the second one (consumers protection).
Tired to explain so more to tell.

มีผู้สื่อข่าวโทรมาถามมติ กสท. วันนี้ โดยเฉพาะเรื่อง @Voice_TV ขอสรุปโดยย่อดังนี้

การประชุม กสท. วันนี้ (15 สิงหาคม 2559) องค์ประชุมเหลือ 4 คน เนื่องเพราะ กสท. ท่านหนึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งตามอายุแล้ว จากวันนี้ไปบอร์ดด้านวิทยุและโทรทัศน์ (กสท.) จะเหลือกรรมการเพียง 4 ท่าน เช่นเดียวกับทางบอร์ดโทรคมนาคม (กทค.) รวมทั้งคณะเหลือ กสทช. 9 คน (เดิม11)

กรณี @Voice_TV วันนี้ทางอนุกรรมการด้านเนื้อหาฯเสนอเรื่อง กสท. พิจารณา 2 วาระ วาระแรกขอความร่วมมือ วาระสองเสนอปรับ 5 หมื่นและพักรายการ Wake Up 7 วัน ทว่าเมื่อเช้านี้ตัวแทนช่อง @Voice_TV ยื่นจดหมายถึง กสท.เสนอว่าจะขอพักจอผู้ดำเนินรายการ Wake up News 2 คน 10 วันแทนการถูกพักรายการ 7 วัน กสท. เสียงข้างมาก(3คน) จึงมีมติตามข้อเสนอช่อง @Voice_TV ที่ให้พักผู้ดำเนินรายการ 2 คนแทนการปรับและพักรายการ 7 วัน (1เสียงเห็นว่าไม่ผิดแต่แรก) สรุป อนุเนื้อหาชงให้บอร์ด กสท.ปรับและพักรายการ WakeUp News แต่ทาง @Voice_TV เสนอว่าขอพักผู้ดำเนินรายการแทน กสท.จึงยังไม่ปรับและไม่พักรายการ ส่วนดิฉันที่เป็นหนึ่งเสียงข้างน้อย ก็ยืนตามหลักการเดิม คือถ้าเนื้อหาผิดกฎหมายก็ว่าไปตามกระบวนการปกครองปรกติ แต่ถ้าไม่ผิดกฎหมายก็คือไม่ผิด ดิฉันจึงเห็นต่างจากอนุเนื้อหาที่ชงมาให้ลงโทษและเห็นต่างจากช่อง @Voice_TV ที่ยอมรับการลงโทษเอง แต่ก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายในสถานการณ์ปัจจุบัน

จริงๆว่าด้วยเรื่องรัฐธรรมนูญกับการลงประชามติ คนที่อำนาจตามกฎหมายคือ กกต. ซึ่งก็ยังไม่ได้ร้องเรียนเนื้อหาสื่อดังกล่าวมาที่ กสทช. วาระดังกล่าวเกิดก่อนการลงประชามติ ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดถึงร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนหลังวันลงประชามติ จะมีวาระช่องใดเข้ามาอีกหรือไม่จะอัพเดทต่อไปค่ะ จากนี้ไปเสียงใน กสท.จะยิ่งอ่อนไหวมากขึ้น เพราะเหลือแค่ 4 คือต้องเอกฉันท์ หรือ 3:1 ถ้ามติ 2:2 จะเกิดปัญหาคือประธานจะตัดสินเป็นเสียงที่สาม

วันนี้ กสท. ยังไม่ได้เปิดเทปดูร่วมกันเพื่อถกว่าผิดกฎหมายไหม(แต่อ่านจากวาระ) แต่ทางช่องวอยซ์ทีวี เสนอทางออกมาเอง กสท.ข้างมากจึงว่าไปตามนั้น ถ้าเนื้อหาใดผิดกฎหมายคือ ขัดความมั่นคงของชาติ ปลุกระดม ขัดศีลธรรมอันดี ฯลฯ แต่ถ้าสื่อไม่เป็นกลางเป็นปัญหาจรรยาบรรณ สองเรื่องนี้แยกกันอยู่ อนุกรรมการด้านเนื้อหาฯเสนอมาว่าให้ลงโทษเพราะผิดกฎหมาย(ไม่ใช่เรื่องจรรยาบรรณ) แต่วันนี้ กสท.กลับไม่ได้ปรับหรือพักช่อง แต่เห็นชอบให้พักคนแทน (ปรกติคือช่องจะพักคนทำงานเพราะผิดจรรยาบรรณ)

จริงๆดิฉันคิดว่าแนวทางของ กสท.วันนี้ ดูจะขัดกับมาตรฐานที่เคยทำไว้กับช่อง Peace TV (ที่ยังไม่ได้ให้พักคน แต่ ให้พักช่องเลย เป็นต้น) แต่ ณ จุดนี้ ก็เข้าใจข้อจำกัดของทุกฝ่าย ในเวลานี้ ขอตั้งไว้เป็นประเด็นให้คิดแล้วกัน

ฝากไว้ให้คิดว่า ถ้าแนวทางการกำกับ ลงโทษ ไม่มีมาตรฐานเดียวกันกับทุกราย หรือ ผสมปนเป ระหว่างผิดกฎหมาย และ ผิดจรรยาบรรณ การกำกับดูแลจะยุ่งเหยิงยิ่งขึ้น ใช่หรือไม่

…..

วาระ GMM B (CTH) / กล่อง GMM Z สำนักงานและอนุกรรมการด้านผู้บริโภคที่ดิฉันดูแลเป็นคนเสนอมาตรการปกครองตามมาตรา 31 วันนี้โชคดีบอร์ด กสท.มติเห็นเอกฉันท์ให้สั่งให้ GMM B คืนเงินคงค้างสมาชิกใน 30 วัน ถ้าใน 30 วันทาง GMM B ยังฝ่าฝืนคำสั่งไม่คืนเงิน จะถือว่าขัดประกาศ กสทช.เรื่องการเอาเปรียบผู้บริโภค ต้องเจอปรับขั้นสูงและปรับรายวันต่อไป ความคืบหน้าจะมาอัพเดทเป็นระยะค่ะ รวมทั้งวาระอื่นๆด้วย เย็นนี้ต้องไปร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต กสทช. ท่านที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งโดยอายุ 70 ปีพอดี…