ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเวทีเสวนา NBTC Public Forum ครั้งที่ 11

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเวทีเสวนา NBTC Public Forum ครั้งที่ 11
หัวข้อ “1 ปี กสทช. กับความ (ไม่) สมหวังของสังคมไทย”
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555  เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (Century Park Hotel)
————————————————————————

กสทช.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ในฐานะ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน จัดให้มีการเสวนาหรือสัมมนาเป็นประจำทุกเดือนในช่วงปี 2555 อันจะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเปิดเผยข้อมูล รับฟังความคิดเห็น ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง กสทช. กับประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ กสทช.  ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มีการดำเนินการจัดเวทีเสวนาตามวัตถุประสงค์ข้างต้นในประเด็นที่หลากหลายและครอบคลุมกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยได้เชิญประชาชนจากกลุ่มต่างๆ ที่มีความหลากหลายในด้านผลประโยชน์ ทั้งกลุ่มผู้ดำเนินกิจการ กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคทั้งในส่วนกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กลุ่มผู้พิการด้านต่างๆ กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น ในวาระโอกาสที่ กสทช. ได้ถือกำเนิดขึ้นและปฏิบัติหน้าที่มาครบระยะเวลา 1 ปี จึงจัดเวทีเสวนา NBTC Public Forum ครั้งที่ 11 โดยมีการเปิดโอกาสให้ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ได้สะท้อนข้อคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคตต่อไป  จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยลงทะเบียนส่งแบบตอบรับมาที่ ส่วนงานเลขานุการ กสทช.ประวิทย์ฯ ทางโทรสารหมายเลข 0-2290 5224   ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2555

Download (NBTC-Public-Forum11.pdf,PDF, Unknown)

Download (.pdf,PDF, Unknown)