กสทช. ผนึกกำลัง ปัญญาภิวัฒน์ ติดอาวุธการกำกับดูแลและ ส่งเสริมการสื่อสาร “สร้างสรรค์” บนสื่อออนไลน์

กสทช. ผนึกกำลัง นิเทศศาสตร์ ปัญญาภิวัฒน์ ติดอาวุธการกำกับดูแลและ ส่งเสริมการสื่อสาร “สร้างสรรค์” บนสื่อออนไลน์ พร้อมพัฒนาคู่มือการใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์

   1 กันยายน 2559 สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แถลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมแนวทางการใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ของสื่อในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี ประจำปี 2559 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์ความรู้ และเผยแพร่แนวปฏิบัติในการผลิต-รับ-ใช้ข้อมูลบนสื่อออนไลน์ของสำหรับผู้ประกอบการสื่อ สื่อท้องถิ่น ประชาชนผู้ใช้สื่อ และเยาวชน ให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารบนพื้นฐานจริยธรรมที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม โดยมีนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์  กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รศ.ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ร่วมแถลงข่าวร่วมมือและประชุมกำหนด   ทิศทางการทำงานร่วมกัน                 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์  กสทช. เปิดเผยว่า ในสภาวะของภูมิทัศน์สื่อที่หลอมรวมกระบวนการสื่อสาร การใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ ความร่วมมือในกระบวนการผลิตสื่อระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้สื่อ เป็นแนวทางในการเพิ่มมุมมองและพัฒนาคุณภาพของเนื้อหาสื่อในไทย อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นที่ต้องสร้างการรู้เท่าทันในเรื่องรูปแบบการจัดการข้อมูลข่าวจากผู้อ่าน (User-generated Content) การตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลและการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการรายงานข่าว บนพื้นฐานจริยธรรม กฎหมาย สิทธิส่วนบุคคล ลิขสิทธิ์และบรรทัดฐานที่ดีของสังคม การวิจัย ศึกษา และเผยแพร่องค์ความรู้โดยโครงการส่งเสริมแนวทางการใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ของสื่อในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี ประจำปี 2559 จะเป็นการสร้างความเข้าใจต่อกรอบและแนวปฏิบัติทั้งในกลุ่มสื่อท้องถิ่น สื่อพลเมือง สื่อมวลชน และผู้ใช้สื่อออนไลน์ สอดคล้องกับนโยบายของกสทช.ในการส่งเสริมการกำกับดูแลและรักษาสิทธิเสรีภาพของสื่อบนมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
   รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Network) ในการเชื่อมโยงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในหลายภาคส่วน การร่วมมือดำเนินโครงการฯ ระหว่างกสทช. และคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นความร่วมมือระหว่างวิชาการและวิชาชีพ ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อสารมวลชนและติดอาวุธการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ให้สังคมไทย

ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมแนวทางการใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ของสื่อในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี ประจำปี 2559 ประกอบด้วยการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลจากผู้รับสาร (User-generated Content) สำหรับผู้ผลิตข่าวโทรทัศน์ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ประกอบการสื่อ ผู้สื่อข่าว และเยาวชน 4 ภาคได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความเห็นสู่อนาคตของการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ในการพัฒนางานด้านสื่อสารมวลชน และผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์สำหรับสื่อมวลชนและผู้ประกอบการด้านสื่อ ประกอบด้วยหลักในการใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ แนวปฏิบัติ (Best Practice) ในการใช้เพื่อเชื่อมโยงกับสื่อโทรทัศน์และสื่อกระแสหลัก และข้อควรระวังในเชิงจริยธรรม กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะแล้วเสร็จพร้อมเผยแพร่ในปี 2560

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ เปิดเผยว่า การใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์และผู้รับสาร (User-generated Content) สามารถพัฒนาไปสู่วารสารศาสตร์แบบมีส่วนร่วม การให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนต่อการทำข่าวและผลิตสื่อ เป็นทิศทางในการพัฒนาเนื้อหาที่มีคุณค่า สร้างสรรค์ และตอบโจทย์ความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง การพัฒนาคู่มือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และแนวปฏิบัติจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเองในการใช้สื่อออนไลน์ จะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบการสื่อสารที่ใช้ประโยชน์จากพลังของสื่อออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกภาคส่วน ทั้งในมิติของงานสื่อสารมวลชน การขับเคลื่อนของภาคประชาชนร่วมกับสื่อ และการสร้างกระบวนการสื่อสารที่รู้เท่าทันและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

_____________________________________________________________