ว่าที่ซุปเปอร์บอร์ด กสทช. เว้นด้านคุ้มครองผู้บริโภคเข้าแสดงวิสัยทัศน์

วันนี้ ( 25 ธ.ค.) ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ได้จัดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินงาน กสทช. ในรอบแรก จำนวน 8 คน ใน 4 ด้าน ได้แก่ กิจการกระจายเสียง ประกอบด้วย พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาครและ น.ส.ลักษมี ศรีสมเพ็ชร, ด้านกิจการโทรทัศน์ ประกอบด้วย พล.อ.จิรเดช คชรัตน์ และนายพิชัย อุตมาภินันท์,

ด้านกิจการโทรคมนาคม ประกอบด้วย นายอนันต์ วรธิติพงศ์ และ นายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ และ ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประกอบด้วย  นายจเด็จ อินสว่าง และพล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ มาแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม ทั้งนี้ได้งดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ผ่านการคัดเลือกด้านการคุ้มครองผู้ บริโภค ประกอบด้วย นายประเสริฐ อภิปุญญา และ นายพันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา เนื่องจากศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาและคุ้มครอง ตามที่นายวุฒิพร เดี่ยวพาณิช ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯฟ้องร้อง

นายอนุรักษ์ นิยมเวช ส.ว.สรรหา ในฐานะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบฯ เปิดเผยว่า หลังจากนี้จะจัดทำรายงานการประชุม เพื่อเสนอให้ประธานวุฒิสภาพิจารณาบรรจุเข้าสู่วาระเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 5 คนจากจำนวนทั้งหมด 10 คน อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นปัญหาว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ เนื่องจากหลังจากมีคำสั่งศาลปกครองกลางคุ้มครองผู้สมัคร แต่เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.กสทช. พ.ศ. 2553  มาตรา 70 วรรคสอง ว่าด้วยการคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินงาน กสทช. ที่ระบุให้มีการคัดเลือกผู้สมควรเป็นกรรมการติดตามประเมินผลงานกสทช. ที่ได้รับคัดเลือกเป็นจำนวน 2 เท่าของกรรมการทั้ง 5 ด้าน หมายความว่าการคัดเลือกในรอบสุดท้ายนั้นจะต้องรอให้ผู้สมัครครบทั้ง 5 ด้านก่อนหรือไม่ ทั้งนี้เชื่อว่าหากประธานวุฒิสภา เดินหน้าเลือกโดยไม่รอผู้สมัครฯ จากด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จะถูกนำไปฟ้องร้อง และอนาคตจะเกิดปัญหาแน่

 

ข้อมูลข่าวจาก  เดลินิวส์