(23)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. 2556

Download (การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่-ตามมาตรา-๕๓.pdf,PDF, 172KB)