กสทช.เปิดรับฟังความเห็นสาธารณะร่างประกาศเรียงเลขช่อง

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. …. 

ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่9/2557 เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์พ.ศ. …. และให้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ รายละเอียดทั้งหมด คลิ้กที่นี่

ขอบคุณที่มาเวบสำนักงานกสทช.