Featured, กฎหมาย, กฎหมายและนโยบายด้านกิจการบรอดแคส, ทีวีดิจิตอล...วาระประเทศไทย, เอกสารดาวน์โหลด

(50)ดาวน์โหลด ประกาศ กสทช. ว่าด้วยการควบรวมกิจการ หุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการบรอดแคส

 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๗ง เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2015/02/50-ประกาศกสทช.-เรื่องกำหนดมาตรการกำกับดูแลกิจการ-หุ้นไขว้.pdf”]

ขอบคุณที่มา : เวบไซต์ กสทช.