ดาวน์โหลดประกาศ สนง. กสทช.เรื่อง ระดับเสียงในกิจการบรอดแคสที่ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ (๑๐) ของประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕

เชิญดาวน์โหลด คลิ้ก!ที่นี่

Download (-ระดับเสียง.pdf,PDF, Unknown)