เปิดความเห็น : ทบทวนมติ กสท.ครั้งที่ 11/2558 ระเบียบวาระที่ 4.29, คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระหว่างวันที่ 10 เม.ย. 58 ถึงวันที่ 24 เม.ย.58 , อนุมัติผังรายการหลักประจำปี 2558 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายของกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 11 สถานี, อนุมัติผังรายการหลักของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพิ่มเติม จำนวน 10 ราย 23 ช่องรายการ, ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ในการยื่นขออนุญาตใหม่ กรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ, Peace TV

การประชุม กสท. ครั้งที่ 14/2558 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 3.8 การขอทบทวนมติ กสท.ครั้งที่ 11/2558 ระเบียบวาระที่ 4.29

วาระที่ 4.3 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2558

วาระ 4.4 การอนุมัติผังรายการหลักประจำปี 2558 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายของกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 11 สถานี

วาระ 4.5 การอนุมัติผังรายการหลักของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพิ่มเติม จำนวน 10 ราย 23 ช่องรายการ

วาระ 4.6 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ในการยื่นขออนุญาตใหม่ กรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ

วาระที่ 4.18 ข้อร้องเรียนต่อการออกอากาศมองไกล ช่องรายการ พีซ ทีวี

Download (Comment-NBC-14-58.pdf,PDF, Unknown)