เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “หยิบข่าวมาคุย” เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ทางช่องรายการ PEACE TV มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 7/60 วันที่ 27 ก.พ. 2560 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยและสงวนความเห็นในการพิจารณาหลายวาระ ดังนี้

วาระ 4.1 การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2560 ของสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 107.25 MHz

วาระ 4.2 การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 7 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 (สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558) และระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

                วาระ 4.8 เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “หยิบข่าวมาคุย” เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ทางช่องรายการ PEACE TV มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

“สืบเนื่องจากที่สำนักงาน ฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบเนื้อหารายการหยิบข่าวมาคุยออกอากาศผ่านช่อง PEACE TV เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560  รายการดังกล่าวออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 11.00 -12.00 นาฬิกา ผู้ร้องเห็นว่า รายการดังกล่าวมีเนื้อหาไม่เหมาะสมและการดำเนินรายการอาจก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม และต่อมา สำนักงานงานได้ตรวจสอบรายการพบว่า ผู้ดำเนินรายการได้

                เชิญแขกรับเชิญคือนายศรี อินทปันตี มาร่วมรายการ การนำเสนอได้มีการอ้างบทความของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยกล่าวว่า “การปลุกผีปรองดองขึ้นมาจากหลุมครั้งที่ 2 ขั้วการเมืองใหญ่อย่างเพื่อไทย ประชาธิปัตย์พร้อมใจกันส่งสัญญาณประสานเสียงสนับสนุนการปรองดองยกเว้นสุเทพ” ต่อมาที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านผังรายการฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ได้เชิญผู้รับใบอนุญาตมาชี้แจงข้อเท็จจริง โดยที่ประชุมอนุกรรมการเสียงข้างมากมีมติเห็นว่า มีเนื้อหาที่นำเสนอมีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะทำให้ประชาชนที่รับฟังเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือสับสนในเนื้อหารายการรวมไปถึงสร้างให้เกิดความขัดแย้งในสังคม โดยยกตัวอย่างประโยคที่วิเคราะห์ในรายการว่า “ข้อขัดแย้งมันเกิดจากการที่ทหารไม่ใช้ความเด็ดขาดในการที่จะเข้าไปยุติปัญหา แต่ต้องการจะยึดอำนาจของปัญหาตรงนั้นหยิบปัญหาตรงนั้นมาเป็นตัวแปรแล้วก็มายึดอำนาจ เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่การรัฐประหาร” เป็นต้น ที่ประชุมอนุกรรมการฯ เสียงข้างมาก เห็นว่า เนื้อหารายการในลักษณะดังกล่าวมีความสุ่มเสียงที่อาจจะทำให้ประชาชนที่รับฟังเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือสับสนในเนื้อหารายการ รวมไปจนถึงการสร้างให้เกิดความขัดแย้งในสังคม อันเนื่องมาจากลักษณะหรือวิธีการ ในการนำเสนอเหตุการณ์ต่าง ๆ ของผู้ดำเนินรายการ ซึ่งเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ชมรายการถึงทัศนคติหรือการเมืองและสังคมที่ต้องห้ามตามประกาศ คสช.ฯ โดยมีที่ประชุม เสียงข้างน้อย 2 เสียง ได้แก่ นายจอน อึ๊งภากรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูตร ที่เห็นว่า กรณีการออกอากาศรายการไม่ขัดต่อประกาศ คสช.ฯ นั้น

                ดิฉันสงวนความเห็นประเด็นเนื้อหารายการ เนื่องจากเห็นว่า ยังไม่เข้าองค์ประกอบตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พ.ศ.2551 นอกจากนี้ยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่า การนำเสนอเนื้อหาของช่องรายการใด ๆ ที่เข้าข่ายการเป็นช่องรายการที่เลือกข้างทางการเมือง กสท.ควรกำหนดกรอบกติกาเดียวกันในการกำกับทุกช่องรายการที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อให้มีความชัดเจนต่อการใช้ดุลพินิจที่ไม่เลือกปฏิบัติกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น”.

Download (Comment-NBC7-60.pdf,PDF, Unknown)