เปิดเผยความเห็น กสท. : สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. …

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 27/2556 วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.ค. 56 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ได้มีความเห็นเพิ่มเติมความเห็นใน วาระ 4.11 เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. … ดังนี้

Download (Comment-NBC-27-56.pdf,PDF, Unknown)