การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทางเอกสาร ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ….

สำนักงาน กสทช.จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …. 

     ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …ที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงภายหลังรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดให้มีการรับฟังความเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฉบับดังกล่าว เพิ่มเติมเป็นเวลา 30 วัน เนื่องจากได้มีการแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศฯ ในสาระสำคัญ ตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นพร้อมนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ช่องทางการนำส่งเอกสาร
1.1  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) :  regulation.content@gmail.com
โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …”
1.2  นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้
สำนักงาน กสทช. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โดยวงเล็บมุมซอง “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …”
1.3  ทางโทรสาร: 02-2718-4426
โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …”
2.  ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น: ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 – วันที่ 14 ธันวาคม 2556       เป็นระยะเวลา 30 วัน
3.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)  โทรศัพท์หมายเลข 02-271-0151-60 ต่อ 615,617
ดาวน์โหลดร่างประกาศ..
แบบแสดงความคิดเห็น