สุภิญญา : กับความเห็นต่อการจัดทำประมวลจริยธรรมของกรรมการ กสทช.

 ความเห็นต่อการจัดทำประมวลจริยธรรมของกรรมการ กสทช.

ในที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้มีวาระพิจารณาเรื่อง ร่างประมวลจริยธรรมของ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้นำเข้าสู่การพิจารณา

 มติการประชุม : ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า เนื่องจากร่างประมวลจริยธรรมของกสทช. ที่จะกำหนดขึ้นนี้ควรจะเป็นกฏกติกาที่กรรมการทุกท่านมีความเห็นพ้องร่วมกัน ดังนั้นหากกรรมการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขปรับปรุงให้จัดส่งความเห็นดังกล่าวและ/หรือเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสำนักงาน กสทช.เพื่อจะได้ประมวลสรุปแก้ไขร่างนำเสนอที่ประชุม กสทช.พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

อ่านร่าง! ประมวลจริยธรรมของกรรมการ กสทช.
ร่างประมวลจริยธรรมกสทช.

หมายเหตุ : กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกจัดส่งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงร่างประมวลจริยธรรมของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสำนักงาน กสทช. เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม กสทช.

อ่าน! ข้อคิดเห็นของ กสทช.สุภิญญาฯ เกี่ยวกับร่างประมวลจริยธรรมของกรรมการ กสทช.
ข้อคิดเห็นสุภิญญาต่อร่างประมวลจริยธรรมของกรรมการกสทช.