อ่าน! การเข้าร่วมประชุม ITU-KCC Asia-Pacific Regulators’ Roundtable Protecting Consumers in the Digital Age

ด้วย กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทั้งในฝั่งกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และฝั่งกิจการโทรคมนาคม ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ให้เข้าร่วมการประชุม ITU Asia Pacific Regulators’ Roundtable ครั้งที่ ๓ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในหัวข้อ Protecting Consumers in the Digital Age นับเป็น ITU Asia-Pacific Regulators’ Roundtable ครั้งที่ ๓ โดยในสองครั้งแรกจัดที่ประเทศออสเตรเลียและประเทศอินเดีย

อ่านรายงานการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้

Download (Prawit_ReportSKR.pdf,PDF, Unknown)

อ่าน Final Outcome

Download (Final_Outcome.pdf,PDF, Unknown)