เปิดเผยความเห็น กสทช. : ขอความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะประจำปี 2556 (ประเภทที่ 1), ขออนุมัติดำเนินการโครงการจัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ และจัดให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโดยทั่วถึง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดหนองคาย, บทวิเคราะห์ความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทานและสัญญา และการพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7, ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ..

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2556 วันพุธที่ 16 ต.ค. 56 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอเปิดเผยมติและความเห็นเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม หลายวาระ ดังนี้

วาระ 5.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะประจำปี 2556 (ประเภทที่ 1)

วาระ 5.3 เรื่องขออนุมัติดำเนินการโครงการจัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ และจัดให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโดยทั่วถึง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดหนองคาย

วาระ 5.16 เรื่อง บทวิเคราะห์ความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทานและสัญญา และการพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7

วาระ 5.17  การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …

วาระ 5.19 ขอยกเลิกโครงการ จำนวน 2 โครงการ และขออนุมัติตั้งโครงการทดสอบระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

Download (Comment-NBTC-10-56-5.1.pdf,PDF, Unknown)

Download (Comment-NBTC-10-56-5.3-16-17-19.pdf,PDF, Unknown)