จับตา กสทช. เตรียมอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ กองทุน ประเภท 2

จับตาวาระ กสทช. เตรียมอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ กองทุน ประเภท 2

วันนี้(13 ก.ย. 59) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้(พุธที่ 14 ก.ย. 59) มีการประชุมบอร์ด กสทช. ครั้งที่ 8/2559 มีวาระการประชุมน่าจับตาได้แก่ การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำหรับโครงการประเภทที่ 2 (ครั้งที่3) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาการสื่อสารส่งกระจายเสียงวิทยุภาคภาษาชนเผ่า และโครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายสารสนเทศ(E-Learning) สำหรับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง รวมวงเงิน 46,500,000 บาท และ วาระการขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อเติมสำหรับโครงการ KNACKSAT โครงการออกแบบและจัดส่งดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อการศึกษา KNACKSAT – Design and Launch CubeSat for Education โดยปรับลดงบประมาณ จากเดิม 2,680,000 บาท เหลือ 542,500 บาท

นอกจากนี้ที่ประชุมเตรียมพิจารณาวาระการจัดสรรเงินงบประมาณแผนการขับเคลื่อนภารกิจ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2559 (มิถุนายน – ธันวาคม 2559) วงเงินงบประมาณ 171,627,941 บาท โดยวงเงินดังกล่าวถือเป็นกรอบวงเงินที่ได้รับตามมาตรา 6(1) และจะต้องมีการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558

ส่วนวาระอื่นๆ น่าจับตาเพิ่มเติม ได้แก่ วาระที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนและสวัสดิการเจ้าหน้าที่ กสทช. การปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือนและฐานเงินเดือน การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2557 การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ กสทช. ว่าด้วยเงินสนับสนุนการศึกษาบุตร พ.ศ. 2558 รวมทั้งเตรียมพิจารณา(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การคืนคลื่นความถี่เพื่อนำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ การพิจารณา(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม การออก(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถี่ เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ วาระสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจำที่ ย่านความถี่ 57-66 GHz (V-band) จำนวน 2 ฉบับ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ 2170 – 26175 กิโลเฮิรตซ์ (kHz)  วาระแต่งตั้งผู้แทน กสทช. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และวาระอื่นๆติดตามได้ในวันพรุ่งนี้…