ประกาศรางวัล “สั้น | ทัน | สื่อ”

กสทช. ประกาศผล ประกวดหนังสั้น รู้เท่าทันสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ ในยุคดิจิตอล
หวังสร้างสื่อที่จะส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อให้กับคนและสังคม

สำนักงาน กสทช. ประกาศผลและมอบรางวัลโครงการ สั้น | ทัน | สื่อ” การประกวดหนังสั้น รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในยุคดิจิตอล 2 ประเภท ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมกับวัยรุ่นและประชาชนทั่วไป ให้ตื่นตัว มีความกระตือรือร้นในการเข้าถึงสื่ออย่างเท่าทันอย่างหลากหลายในยุคดิจิตอล 

ณ ลานฮาร์ดร็อค คาเฟ่ สยามสแควร์ กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศในโครงการประกวดหนังสั้น รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ หรือ โครงการ “สั้น | ทัน | สื่อ” ที่ดำเนินการโดย กลุ่มงานเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.) และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่าน ร่วมตัดสินรางวัลหนังสั้นครั้งนี้ ได้แก่ คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา อ.ไศลทิพย์ จารุภูมิ คุณสุภาพ หริมเทพาธิป คุณชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล(มะเดี่ยว) ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ คุณอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ คุณศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา พล.อ.ดร.ศรุต นาควัชระ และ คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ทีมที่ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท รองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลำดับ พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ส่วนรางวัลพิเศษจากการโหวตทางยูทูป “หนังสั้นยอดนิยม” ได้เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในฐานะแม่งาน เปิดเผยว่า “การจัดประกวดหนังสั้นนี้เป็นครั้งแรกที่ กสทช. ริเริ่มตั้งใจที่เป็นช่องทางหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ได้รู้เท่าทัน วิเคราะห์ และเลือกรับสื่อที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตอันใกล้นี้ กสทช. มีแผนการเปลี่ยนผ่านทีวีจากอะนา ล็อกไปสู่ดิจิตอล ที่จะทำให้หน้าจอโทรทัศน์เพิ่มจำนวนช่องมากถึง 48 ช่อง นั่นหมายความว่าจะเกิดช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งการรู้เท่าทันสื่อจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริโภคจะมีเกราะคุ้มกัน กลั่นกรอง ข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านี้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

การจัดประกวดครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมส่งผลงานกว่า 200 ทีม ก่อนคัดเลือกให้เหลือ 30 ทีมสุดท้ายจนกระทั่งตัดสินรางวัล สำนักงานได้เชิญทีมร่วมประชุมสร้างความเข้าใจพื้นฐานของ “การรู้เท่าทันสื่อ” รวมทั้งมีการพูดคุยเพื่อให้เกิดการพัฒนาแนวคิดการผลิตหนังสั้นเพิ่มเติมด้วย ซึ่งผลงานทั้งหมดที่ได้ จะถูกนำไปเผยแพร่ต่อเพื่อสร้างความเข้าใจในการรู้เท่าทันสื่อกับสาธารณะ”

ภายในงานประกาศผลรางวัลโครงการ สั้น | ทัน | สื่อ” การประกวดหนังสั้น รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในยุคดิจิตอล ครั้งนี้ ยังมีกิจกรรมให้ความรู้กับกิจกรรม “การรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ในยุคดิจิตอล” ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการ และการเสวนาโดย 2 หนุ่มมากความสามารถ หนุ่ม-อรรถพร ธีมากร นักแสดงชื่อดัง และ สิงห์-วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักเขียนนักพัฒนาสังคมรุ่นใหม่ พร้อมทั้งมีหนังสือ 100 เรื่องน่ารู้ ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ แจกฟรี อีกด้วย…       

รางวัลชนะเลิศยอดนิยม ประเภทอุดมศึกษา

เรื่อง (คิด)สั้นไม่ทันสื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รางวัลชนะเลิศยอดนิยม ประเภทประชาชนทั่วไป

เรื่อง Hysteriaทีม Sweet Children

 

ผู้ชนะรางวัล ประเภทอุดมศึกษา

 

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่     มหาวิทยาลัยสยาม ( เรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ)  

 1. นางสาวพิชารัฐ พลทรัพย์ศิริ
 2. นางสาวสุนิสา จันสมุทร
 3. นางสาวสุภาลัย ไชยมงคล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง (คิด)สั้นไม่ทันสื่อ

 1. นายอำพล บุญชู
 2. นายพิเชษฐ์ คุ้มทรัพย์
 3. นายชญานินท์ ศรีพยัคฆ์
 4. นายธรรมนูญ พรรธะพินทุ

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง ทางเลือก

1. นายรัฐธิติ เจนวิระยะกุล

2. นายสิทธิชัย วงศ์ธนสิทธิ์

3. นายธนาธิป ศรีสมบูรณ์

4. นายเกชา ภูศรีโสม

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แค่ดูแล

1. นางสาวประภาภรณ์ เสทน

2. นางสาวจิราพร บวรสิน

3. นางสาวเจริญรัตน์ เปี้ยทา

3. มหาวิทยาลัยคริสเตียน เรื่อง ต้นกับเดี่ยว

1. นายนนทกานต์ บุญยงค์

2. นางสาวอัญชลี หินอ่อน

3. นางสาวธนกร ทรัพย์มูล

ผู้ชนะรางวัล ประเภทประชาชนทั่วไป 

รางวัลรองชะเลิศอันดับ 1 (มี 2 รางวัล)

 1. 1.      ทีม JNBP เรื่อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
  1. นายพงศกร แสนคำมา
  2. นายศุภนันท์ ฤทธิ์มนตรี
  3. นางสาวบวรลักษณ์ มงคลอภิชาติรักษ์
  4. นายทะนงศักดิ์ ลี้เลิศปัญญากุล
 2. 2.      ทีม Sweet Children เรื่อง Hysteria
  1. นายปิยวัฒน์ วริรุณ
  2. นายกิตติ สุวรรณเอกสิทธิ์

รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่

 1. 1.      ทีม พิราบสร้างสรรค์ เรื่อง กล่อม
  1. นางสาวสุมารินทร์ อะโรคา
  2. นายอภิชาติ ศักดิวงศ์
  3. นางสาวพรญาณี ยิ้มแย้ม
  4. นายชัยพร นาคสังข์
 2. 2.      ทีม 2P1B เรื่อง เผลอ
  1. นางสาวแพรวพรรณ อัคคะประสา
  2. นางสาวจุฑาพร วิศิษฐ์สกุล
  3. นางสาวนุสรา ถาพินนา
  4. นายภาคภูมิ ชมอินทร์
 3. 3.      ทีม คนเบื้องหลัง เรื่อง ทันข่าว
  1. นางสาววริศรา ชิณเทศ
  2. นายศิรชัช เจริญยิ่งไพศาล
  3. นางสาวนันทกานต์ เมฆกัลจาย
  4. นางสาวจิรัชญา โชชัย

ดาวน์โหลดสูจิบัตรงานประกวด

ประมวลภาพงานรับรางวัล