รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมูลทีวีดิจิตอล

อ่านและดาวน์โลหด กฎหมาย พรบ. ประกาศกสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการประมูลทีวีดิจิตอลที่กำลังจะมาถึง

1 พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับฯ 2553 

2 พรบ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 2551

3 พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542

4 ประกาศ กสทช. เรื่องแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ 2555

รวมประกาศกสทช.ที่เกี่ยวข้อง