(42) ประกาศสำนักงานกสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศกสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการ พ.ศ.2556

ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานกสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศกสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการ พ.ศ.2556

Download (42-แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์-ตามประกาศฯผังรายการฯ-56.pdf,PDF, Unknown)