กฎหมายและนโยบายด้านกิจการบรอดแคส, เอกสารดาวน์โหลด

(42) ประกาศสำนักงานกสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศกสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการ พ.ศ.2556

ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานกสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศกสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการ พ.ศ.2556
[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2014/01/42-แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์-ตามประกาศฯผังรายการฯ-56.pdf”]