พ.ศ.2559, เปิดเผยมติและความเห็นต่าง

เปิดเผยความเห็น : การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2559 ของผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551, การกำหนดมาตรการทางปกครองกับบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด กรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ 1/2559 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาหลายวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 42/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558

ระเบียบวาระที่ 4.4 การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2559 ของผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 จำนวน 3 หน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ 4.20 การกำหนดมาตรการทางปกครองกับบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด กรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์

[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2016/06/1-59.pdf”]