เปิดความเห็น : PEACE TV ออกอากาศเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสม, การอนุมัติผังรายการหลักของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ , การอนุมัติผังรายการหลักของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพิ่มเติมจำนวน 24 ราย 36 ช่องรายการ, การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 31/2558 วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ มีความเห็นเพิ่มเติมในการพิจารณาจำนวน 3 วาระ ดังนี้

วาระ 4.4 เรื่องการอนุมัติผังรายการหลักของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพิ่มเติมจำนวน 24 ราย 36 ช่องรายการ

วาระ 4.8 เรื่องการขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จำนวน 7 ราย 10 ช่องรายการ

วาระ 4.18 เรื่องเพื่อพิจารณา กรณีช่องรายการ PEACE ออกอากาศเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสม

Download (Comment-NBC-31-58.pdf,PDF, Unknown)