กสทช.ชี้แจง ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 2556

การประชุมชี้แจง ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 2556 

      ด้วย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 2556  โดยเผยแพร่ลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 192 ง ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ และได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม
ในการนี้ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นต่อ กสทช. ในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 ได้มีมติมอบหมายให้ สำนักงาน กสทช. จัดการประชุมชี้แจง ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 2556 ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. เพื่อชี้แจงให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ดำเนินการให้ถูกต้องตามประกาศ กสทช. ดังกล่าว

Download (180257กำหนดการชี้แจงประกาศมาตรฐานสัญญา.doc,DOC, Unknown)

ดาวน์โหลดประกาศฉบับนี้
ประกาศกสทช.เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ.2556