ความคืบหน้าทีวีดิจิตอลในจับตาวาระกสท.จันทร์นี้

จับตาวาระ กสท.  จันทร์ 31 มี.ค.นี้

เตรียมออกใบอนุญาตทีวีดิจิตอล 24 ช่อง ส่วน ช่อง 7 ขอออกอากาศคู่ขนาน//โครงข่ายเตรียมออกร่างเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนทดลองระบบจริงเมษายนนี้  ในขณะที่รออนุมัติแผนประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าบอร์ดกองทุน และกสทช.ต่อไป

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 31 มี.ค. นี้ การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 11/57 มีวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทีวีดิจิตอลได้แก่ การพิจารณาเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับชาติ เพื่อรองรับต่อการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆต่อไป และวาระพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลทีวีทั้ง 24 ช่อง เป็นระยะเวลา 15 ปี ตามผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการฯ รวมทั้งการอนุญาตให้ช่อง 7 สามารถออกอากาศคู่ขนาน(Simulcast) ในระบบดิจิตอลทีวีได้

ส่วนวาระการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินน่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านขอบเขต งบประมาณ และรูปแบบการดำเนินงาน ก่อนนำเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ(กทปส.) และ กรรมการ กสทช. ต่อไป

วาระด้านที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล ได้แก่ การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. …. สาระสำคัญเพื่อขยายขอบเขตระยะเวลาการบันทึกรายการที่ได้ถ่ายทอดไปแล้ว ไม่น้อยกว่า 90 วันสำหรับกิจการโทรทัศน์ และ ไม่น้อยกว่า 60 วันสำหรับกิจการกระจายเสียง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการกำกับดูแลของ กสทช.ต่อไป ด้านคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้ทำข้อเสนอในการพิจารณาต่อใบอนุญาต 8 ช่องรายการดาวเทียม หรือในกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ ตามเหตุที่ปรากฏเรื่องร้องเรียนละเมิดกฎหมายโฆษณาอาหารและยาเกินจริง นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา ส่งผลการพิจารณาเนื้อหาตามความในมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ พ.ศ. 2551 กรณีการออกอากาศรายการไทยแลนด์ก็อตทาเล้นท์ ซีซั่น 3 ปี 1013 ตอน “สิทธัตถะ เอมเมอรัล”  ส่วนวาระอื่น ได้แก่ การลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 9 แห่ง เพื่อส่งเสริมจริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพ “สื่อมวลชนรุ่นใหม่”  ติดตามผลการประชุมทั้งหมดได้วันจันทร์ 31 มี.ค.นี้…