ชวนจับตาบอร์ดใหญ่พุธนี้-ร่างประมูลคลื่น 900/อนุมัติงบ/ถกต่อร่างประมวลจริยธรรมบอร์ด

ชวนจับตาบอร์ดใหญ่ชงวาระร่างประมูลคลื่น 900  พบบางประเด็นน่ากังวล   และอนุมัติงบที่น่าสนใจหลายวาระ 
พร้อมร่างประมวลจริยธรรมบอร์ดจ่อคิวมาให้พิจารณาอีกครั้ง

 

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 5/2557 ในวันพรุ่งนี้ (14 พ.ค.57)  มีวาระสำคัญที่อยากให้ประชาชนติดตามจับตา คือ เรื่อง ร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 897.5-915.0 MHz. / 942.5- 960.0 MHz. พ.ศ. และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications-IMT)  ย่านความถี่ 895-915 / 940-960  MHz.    การอนุมัติงบประมาณหลายวาระ รวมทั้งร่างประมวลจริยธรรมบอร์ดที่ส่งเข้ามาเพื่อให้บอร์ดถกต่ออีกรอบ

 

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.   กล่าวว่า โดยส่วนตัวอยากให้การประมูลคลื่นความถี่ 900  MHz. มีความโปร่งใส  เป็นธรรมกับทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ    รวมทั้งรัฐได้ประโยชน์จากรายได้ที่มาจากการประมูลครั้งนี้   ทั้งรูปแบบการประมูลที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาตรวจสอบได้   การประเมินมูลค่าคลื่นและกำหนดราคาเริ่มต้นในการประมูลสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ   แต่พบว่าราคาประเมินมูลค่าคลื่นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิค  และประเทศที่มีสภาพทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกับไทยแล้วราคาประเมินมูลค่าคลื่นของเราต่ำเกินไป   จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้รัฐเสียประโยชน์   หากบอร์ดพิจารณาเรื่องนี้แล้วจะเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ซึ่งจะมีการเผยแพร่เชิญชวนทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช.  ขอเชิญชวนให้ประชาชน องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันให้ข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศทั้ง 2 ข้างต้นด้วย

 

นอกจากนี้ยังมีวาระที่ให้พิจารณาที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ  ได้แก่  การจัดสรรงบประมาณเพื่อการเตรียมการและการดำเนินการประมูลคลื่นความถี่ 900 ,  การขออนุมัติงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศให้กับอดีตคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ,   ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการประชุม  ค่าตอบแทน  และค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน  ซึ่งนางสาวสุภิญญา  กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีหลายวาระที่ต้องพิจารณาเรื่องงบประมาณ    ดังนั้นจะต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบเพราะเป็นเรื่องที่สังคมเฝ้าจับตาการใช้งบประมาณของ กสทช. มาโดยตลอด ว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่ 

 

นอกจากนี้ วาระที่ค้างที่ส่งเข้ามาให้คณะกรรมการฯ ถกกันต่ออีก คือ  “ร่างประมวลจริยธรรมของกรรมการ กสทช.” เสนอโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสำนักงาน กสทช.   ซึ่งนางสาวสุภิญญา และนายประวิทย์ สองกสทช.ด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภค  ยังคงยืนยันคัดค้านร่างประกาศ ที่มีบางถ้อยคำจงใจส่อเจตนาจะปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของกรรมการที่มีความเห็นต่าง  และกรรมการเสียงข้างมากมีสิทธิตรวจสอบจริยธรรมกรรมการเสียงข้างน้อยได้ 

 

ส่วนวาระอื่นๆ ของฝั่งกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ได้แก่ ร่างประกาศ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์ประเภทการสำรวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  และร่างประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต  ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ซึ่งเมื่อผ่านการพิจารณาจากบอร์ดในวันพรุ่งนี้แล้วจะเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเช่นกัน  ซึ่งร่างประกาศทั้งสองส่งผลโดยตรงต่อผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์    จึงขอให้จับตาผลการประชุมของ กสทช. พรุ่งนี้อย่างใกล้ชิด  เพราะมีหลายวาระที่เกี่ยวข้องกับทั้งประชาชนผู้บริโภค และผู้ประกอบการ…