วันนี้ยืนยันการจัดงาน “สร้างสรรค์รายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวในโทรทัศน์ดิจิตอล”

กสทช.เชิญร่วมงานเวทีระดมความคิดเห็น

เรื่อง “การสร้างสรรค์รายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวในโทรทัศน์ดิจิตอล”

วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องการ์เด้น ๔ ชั้น ๕  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กทม.

เวลา

การดำเนินการ

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๓๐- ๑๓.๔๕ น. เปิดการประชุม โดย  กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์
๑๓.๔๕-๑๕.๓๐ น. “การสร้างสรรค์รายการสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวในโทรทัศน์ดิจิตอล”

  • รศ.ดร.จุมพล  รอดคำดี 

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • นายสุวิทย์ สาสนพิจิตร์

ผู้อำนวยการสำนักรายการ  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

  • นพ.สุริยเดว ทริปาตี 

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

  • นางภัทรจารีย์ อัยศิริ 

ผู้ผลิตรายการเด็กและเยาวชน

  • นางสาวเข็มพร  วิรุณราพันธ์  

ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

ดำเนินรายการโดย

  • ดร.ธีรารัตน์  พันทวี 

นายกสมาคมวิทยุและสื่อ เพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)

๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. เปิดเวทีระดมความคิดเห็น  “การสร้างสรรค์รายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวในโทรทัศน์ดิจิตอล