จับตาประชุมบอร์ดกสทช.

จับตาประชุมบอร์ดกสทช. : 15 ก.ค. 57

วันนี้(14 ก.ค. 57) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้(พุธที่ 16 ก.ค. 57) ที่ประชุมบอร์ด กสทช. ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. เรื่อง ความชอบด้วยกฎหมายของการออกระเบียบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน(กตป)  หรือ ซุปเปอร์บอร์ด กสทช. ในการออกระเบียบและการมีคำสั่งเกี่ยวกับการจัดแบ่งส่วนงานบุคลากรของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง เตรียมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งสำนักงานควรระมัดระวังเพราะที่ผ่านมามีการตั้งคำถามถึงความเป็นในการตั้งคณะอนุกรรมการหลายชุด

ส่วนวาระที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลนั้น ยังคงอยู่ในช่วงเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันศุกร์ที่ 18 ก.ค. 57 เวลา 16.30 นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า หากท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมยังสามารถส่งความเห็นมาได้ตามรายเอียดทางเวบไซต์ www.nbtc.go.th ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมกสทช.วาระพิเศษเพื่อพิจารณาภายในเดือนนี้

ส่วนวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการบรอดแคส ได้แก่ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และแนวทางการดำเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 2 ฉบับ และการพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. … ส่วนวาระที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมชวนจับตา ได้แก่ (ร่าง)แผนปฏิบัติการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่(Refarming) ในกิจการวิทยุคมนาคมความถี่วิทยุย่าน 1710 – 1880 เมกะเฮิรตซ์ สำหรับหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐ และพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง

“…การประชุมครั้งนี้ ตนเตรียมขอหารือนอกรอบกับกรรมการท่านอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายต่างๆจากคำสั่ง คสช. ที่ได้ส่งผลกระทบผลกระทบและเพื่อให้เกิดการปรับตัวต่อการกำกับดูแลทั้ง กิจการวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม และสร้างความชัดเจนในนโยบายต่างๆที่สำคัญ อาทิ การแจกคูปอง วิทยุธุรกิจ หรือวิทยุชุมชน เป็นต้น…” สุภิญญา กล่าว…