เปิดโครงการสนับสนุนโครงการเปลี่ยนผ่านดิจิตอลทีวี รับฟังความเห็น4 – 10 ก.ค.นี้ #กสทช

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

     ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในการดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เมื่อคราวการประชุม กสทช. ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 โดยกำหนดระยะเวลาเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนภายในระยะเวลา 15 วัน

 

สำนักงาน กสทช. จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว โดยสามารถเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะได้ดังนี้

 

 

วันที่

เวลา

สถานที่

วันศุกร์ที่  4  กรกฎาคม 2557 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3

ศูนย์การประชุมนานาชาติเอ็มเพรส

โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องสิรินภา โรงแรมหรรษา เจบี

จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่)

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องออคิด บอลรูม

โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเลอคองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร

 

 

พร้อมทั้งยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบแสดงความคิดเห็น มาที่สำนักงาน กสทช. ภายในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม  2557 เวลา 16.30 น. โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
วิธีการที่ 1   ทาง E-mail: hearing.dtv@nbtc.go.th
วิธีการที่ 2   ทางโทรสาร: หมายเลข 0 2278 5493
วิธีการที่ 3 ส่งด้วยตนเองที่สำนักงาน กสทช. สำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
อาคารมนริริน ชั้น 5 โซน C ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ในเวลาทำการ 8.30 –

16.30 น.)
วิธีการที่ 4 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย)

เรียน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ที่อยู่  “สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400”

วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล”

หมายเหตุ:   การเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน  ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. มิได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก

เอกสารเกี่ยวข้อง